کنگره بین المللی تنظیم بدن

کنگره بین المللی تنظیم بدن

body-contouring-thumb

21-23 January 2015

کنگره بین المللی تنظیم بدن

مدیر کنگره: دکتر بهزاد خوروش

محل برگزاری: بیمارستان میلاد

سخنرانان بین المللی: دکتر ریچارد ابس (فرانسه)، دکتر آل علی (ابوظبی)، دکتر هنری کینترا (برزیل)، دکتر علی مجلل (فرانسه)، دکتر استفانو پامپی (ایتالیا)، دکتر فابیو ناها (برزیل)