زیبایی شناسی و جراحی بازسازی سینه

زیبایی شناسی و جراحی بازسازی سینه

breast-congress

28-30 اکتبر 2015

زیبایی شناسی و جراحی بازسازی سینه

مدیر کنگره: دکتر حمیدرضا فتحی

محل برگزاری: مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

سخنرانان بین المللی: دکتر کیارا بوتی، دکتر توماس فلیترن، دکتر استفانو پامپی، دکتر اریک سانتاماریا، دکتر مارکوس فورزا