برنامه روز دوشنبه 29 مهرماه 98 (21 اکتبر 2019)

Hours Title Time Speaker

8:00-8:15

تلاوت قرآن – سرود ملی – خوشامد گویی

15 دقیقه

8:15-9:00

Dynamics of rhinoplasty

45 دقیقه

دکتر بهمن غیوران

9-10

Rhinoplasty tips & traps basic

60 دقیقه

دکتر بهمن غیوران

10- 10:30

Coffee Break

10:30- 10:50

Rhinoplasty planning

20 دقیقه

دکتر علی توتونچی

10:50-11:10

Airway management

20 دقیقه

دکتر علی توتونچی

11:10- 12:10

Rhinoplasty tips& traps advanced

60دقیقه

دکتر بهمن غیوران

12:10-14:00

استراحت و ناهار

14:00-14:15

Perichondrial attached diced cartilage , a new approach to nasal dorsal augmentation

15 دقیقه

دکتر فرهاد حافظی

14:15-14:30

Indications of dome resection and dome cut in open rhinoplasty

15 دقیقه

دکتر احمدرضا توسلی اشرفی

14:30-14:45

SMAS Flap in Rhinoplasty

15 دقیقه

دکتر ولی الله عالیشاهی

14:45-15:00

Approach to footplates

15 دقیقه

دکتر شهریار لقمانی

15:00-15:15

استفاده از غضروف دنده در بازسازی بینی های ثانویه

15 دقیقه

دکتر حمیدرضا شاپوری

15:15-16:15

بررسی مشکلات جراحان پلاستیک

60 دقیقه

برنامه روز سه شنبه 30 مهرماه 98(22 اکتبر 2019)

Hours Title Time Speaker

8-9

Face lift

60 دقیقه

دکتر بهمن غیوران

9-9:15

alar rim deformity

15 دقیقه

دکترعلی توتونچی

9:15-9:35

Genioplasty

20 دقیقه

دکتر بهمن غیوران

9:35-10:10

perioral rejuvenation

35 دقیقه

دکتر بهمن غیوران

10:10- 11:00

Coffee Break

11:00- 11:30

Deviated nose

30 دقیقه

دکتر علی توتونچی

11:30-12:00

Cleft rhinoplasty

30 دقیقه

دکتر علی توتونچی

12:00-13:00

Secondary rhinoplasty

60دقیقه

دکتر بهمن غیوران

13:00-14:00

استراحت و ناهار

14:00-14:30

پزشکی قانونی

30 دقیقه

14:30-14:50

New applied structural findings of nasal osteocartilagenous framework

20 دقیقه

دکتر فرهاد حافظی

14:50-15:05

مروری بر Tip Definition بینی

15 دقیقه

دکتر حمیدرضا علیزاده

15:05-15:20

Correction of Alar rim deformity in CLND

15 دقیقه

دکتر حمیدرضا فتحی

15:20-15:35

Dorsal Preservation Rhinoplasty

15 دقیقه

دکتر اسماعیل فرزادفرد

15:35-15:50

Techniques for management of alar vertical asymmetry

15 دقیقه

دکتر محمدحسین حسامی رستمی

15:50-16:00

Importance of nostril – tip ratio in rhinoplasty

10 دقیقه

دکتر محمدرضا آخوندی نسب

برنامه روز چهارشنبه اول آبانماه 98 (23 اکتبر 2019)

Hours Title Time Speaker

8- 9

Forehead rejuvenation

60 دقیقه

دکتر بهمن غیوران

9-9:30

Neck contouring

30دقیقه

دکتر بهمن غیوران

9:30-10:00

Periorbital rejuvenation

30 دقیقه

دکتر بهمن غیوران

10- 10:30

Coffee Break

10:30-11

Migraine anatomy

30 دقیقه

دکترعلی توتونچی

11:00-12

Surgical treatment of migraine headache

60 دقیقه

دکتر بهمن غیوران