مقدمه

نشست بین المللی اساتید جراحی های زیبایی، یک کنگره منحصر به فردی است متشکل از لیدرهایی در زمینه های جراحی زیبایی بینی، لیفت صورت، جراحی سینه و کانتورینگ بدن هستند که به صورت حضوری یا مجازی در کنگره شرکت می کنند. 2 روز اول جلسه بر روی بحث مفصل در مورد جراحی زیبایی بینی و در نیمه دوم جلسه بر روی لیفت صورت، جراحی سینه و کانتورینگ متمرکز خواهد بود. این جلسه برای جراحان پلاستیک و جراحان پلاستیک صورت دایر می شود.
این نشست دانش پایه، متوسط و پیشرفته هر حوزه را پوشش خواهد داد.
برگزارکنندگان این نشست در ارائه آموزش جراحی در سطح جهانی کارآزموده هستند. گروه های متعددی در خصوص بحث در مورد تکنیک های مختلف وجود خواهد داشت – که توسط اساتیدی که این تکنیک ها را توسعه داده اند، ارائه شده است. ویدیوهای زیادی وجود خواهد داشت که تکنیک‌های اساتید را نشان می‌دهد، بنابراین مشکل عمده در زبان انگلیسی به عنوان نقطه ضعف تلقی نخواهد شد.

برای شرکت کنندگان
این نشست در هتل اسپیناس، هتلی پیشرفته و پنج ستاره تهران برگزار خواهد شد و مهمان نوازی ایرانیان بی همتاست.

International Course Director:

Guyuron MD, Bahman

Bahman Guyuron M.D. F.A.C.S.

Plastic Surgeon
Professor Emeritus, Plastic Surgery
Case School of Medicine
Zeeba Clinic
Cleveland, USA

Co-Director:

Totonchi

Dr. Ali Totonchi

Plastic Surgeon
Professor in department of surgery (plastic surgery division) at Case Western Reserve University
Fellowships in facial cosmetic and pediatric craniofacial surgeries Cleveland, Ohio, United States

Local Directors:

drnioumaram

Dr. Babak Nikoumaram

Plastic Surgeon
Assistant Professor of IAUTMU
President of the Iranian Society of Plastic and Aesthetic Surgeons
National Secretary of ISAPS for Iran
Member of The American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS)

Ghazisaeidi, Mohammadreza

Dr. Mohammadreza Ghazisaeidi

Plastic Surgeon
Specialist in Aesthetic Plastic Surgery and Fellowship from Yale USA
Member of the International Society of Plastic and Aesthetic Surgeons
Tehran, Iran

Sponsored by the Iranian Society of Plastic and Aesthetic Surgeons

Endorsed by International Society of Aesthetic Plastic Surgery

International Faculty

Guyuron MD, Bahman

Dr. Bahman Guyuron

Plastic Surgeon
Professor Emeritus, Plastic Surgery
Case School of Medicine
Zeeba Clinic
Cleveland, USA

Aly

Dr. Al S. Aly

Plastic Surgeon
Past President-Aesthetic Surgery Education & Research Foundation
Clinical Focus on Massive Weight Loss Contouring of the Belly, Chest, Arms, and Thighs - Rhinoplasty (Revision and Ethnic)
Dallas, Texas

asaadi

Dr. Mokhtar Asaadi

Post doctoral training at Memorial Sloan Kettering Cancer Center
Chairman of the Department of Plastic Surgery in Cooperman Barnabas Medical Center
New York City Metropolitan Area

Aslani, Alexander

Dr. Alexander Aslani


CEO of Cirumed Clinic and the Marbella Surgical Academy
Dr Aslani’s focus on safety in major daycase Bodycontouring surgery, large volume fatgrafting and hybrid techniques for breast and buttock augmentation.
Marbella, Spain

Amirlak, Bardia

Dr. Bardia Amirlak

Professor in the Department of Plastic Surgery
Specialist in Cosmetic and Reconstructive Surgery
Member of the American Society for Reconstructive Transplantation and Aesthetic Plastic Surgery
Dallas, Texas, United States

Cerkes, N

Dr. Nazim Cerkes

Aesthetic Plastic & Reconstructive Surgeon
Associate Professor at the Department of Plastic and Reconstructive Surgery, Istanbul University
Establish Cosmed Aesthetic Plastic Surgery Center in Istanbul
Istanbul, Turkey

Cobo, Roxana

Dr. Roxana Cobo

Otolaryngologist and Facial Plastic Surgery
International Fellowship in Facial Plastic and Reconstructive Surgery
Cali, Colombia

Elyassnia, Dino

Dr. Dino Elyassnia

Plastic Surgeon
Aesthetic Fellowship at the New York Eye and Ear Infirmary
Focus on facial aging and rhinoplasty.
San Francisco, California, United States

Ghavami, Ashkan

Dr. Ghavami

Plastic Surgeon
President of The Rhinoplasty Society
Chairman for multiple Symposia for The American Society for Aesthetic Plastic Surgery
Beverly Hills, California, United States

Hammond

Dr. Dennis C.Hammond

Plastic Surgeon
Specializing in breast, breast lifting, breast reduction, revision breast surgery,
breast recon, & abdominoplasty

Kalaaji, Amin

Dr. Amin Kalaaji

Plastic Surgeon
Plastic and Aesthetic Regenerative Surgery and Fat Grafting
Oslo, Norway

Kenkel, Jeff

Dr. Jeffrey M. Kenkel

Plastic Surgeon
Professor and Chairman, Department of Plastic Surgery at University of Texas Southwestern Medical Center
Dallas, Texas, United States

Khoobehi, Kamran

Dr. Kamran Khoobehi

Plastic Surgeon
Face, Breast, Body & Injectables
Double Board-certified Plastic Surgeon
Clinical Professor of Surgery
Metairie, Louisiana, United States

Tim Marten

Dr. Timothy Marten

Plastic Surgeon
Founder and Director of the Marten Clinic of Plastic Surgery in San Francisco
Publication over thirty textbook chapters
Chicago, Illinois

Dr. Kiya Movassaghi

Dr. Kiya Movassaghi

The President Elect of The Aesthetic Society ( American Society of Aesthetic Plastic Surgeons)
Graduated of Harvard Medical School in Medical and Dental degree.
Eugene, Oregon, United States

RJR curent

Dr. Rod J. Rohrich

Plastic Surgeon
International Leader in Plastic surgery
Specialties in Plastic Surgery/Cosmetic surgery include: Rhinoplasty, Aging Face Expert Facelifts, Non-invasive Facial Rejuvenation, Breast Augmentation, Tummy Tucks and …
Dallas, Texas, United States

Sajjadian, Ali

Dr. Ali Sajjadian

Plastic Surgeon
OC’s Most Specialized Rhinoplasty Surgeon
TRIPLE Board Certified Plastic Surgeon
Exclusively Focused On The Nose
Newport Beach, California, United States

Talei Ben

Dr. Ben Talei

Plastic Surgeon
Post doctoral training at Memorial Sloan Kettering Cancer Center
Chairman of the Department of Plastic Surgery in Cooperman Barnabas Medical Center
New York, USA

Toriumi

Dr. Dean Toriumi

Otolaryngologist and Facial Plastic
Board-certified in Otolaryngology and Facial Plastic and Reconstructive Surgery
Head of the Division of Facial Plastic & Reconstructive
Riverdale, Illinois, United States

Totonchi

Dr. Ali Totonchi

Plastic Surgeon
Professor in department of surgery (plastic surgery division) at Case Western Reserve University
Fellowships in facial cosmetic and pediatric craniofacial surgeries Cleveland,
Ohio, United States

Vitaly Z

Dr. Vitaly Zholtikov

Plastic Surgeon
International Society of Aesthetic and Plastic Surgery
His research interests include rhinoplasty and blepharoplasty.
Saint-Petersburg, Russia

Local Faculty

Bateni, Hamed

Dr. Hamed Bateni

Plastic Surgeon
Member of the American Society of Cosmetic Plastic Surgeons
Member of the International Association of Cosmetic Plastic Surgeons
Tehran, Iran

Fathi, Hamidreza

Dr. Hamidreza Fathi

Plastic, Reconstructive & Aesthetic surgeon
Associate professor of Tehran University of Medical Sciences ( TUMS)
Tehran, Iran

Ghazisaeidi, Mohammadreza

Dr. Mohammadreza Ghazisaeidi

Plastic Surgeon
Specialist in Aesthetic Plastic Surgery and Fellowship from Yale USA
Member of the International Society of Plastic and Aesthetic Surgeons
Tehran, Iran

Loghmani, Shahriar

Dr. Shahriar Loghmani

Plastic Surgeon
Member of the Plastic and Aesthetic Surgeons Association of Iran
Member of the International Society of Plastic and Aesthetic Surgeons (IPRAS)
Isfahan, Iran

Rasti, Majid

Dr. Majid Rasti

Plastic Surgeon
Assistant Professor
Member of ISAPS (international society of plastic surgeons)
Isfahan, Iran

Rostami, Mohammadhossein Hesami

Dr. Mohammadhossein Hesamirostami

Plastic Surgeon
Mazandaran, Iran

Program

Third Plastic Surgery Global Masters’ Meeting Brochure 

November 13 – 16, 2023

Espinas Palace Hotel, Tehran, Iran

International Course Director: Bahman Guyuron, MD

Co-Director: Ali Totonchi, MD

Local Directors: Babak Nikoumaram, MD, Mohammad Reza Ghazisaeidi, MD

Sponsored by the Iranian Society of Plastic and Aesthetic Surgeons  Endorsed by International Society of Aesthetic Plastic Surgery

Course Description

The Global Masters’ Aesthetic Symposium is a unique congregation of leaders in the fields of rhinoplasty, facelift, breast surgery, and body contouring, participating in person or virtually. The first 2 days of the meeting will focus on detailed discussion of rhinoplasty, and the second half of the meeting will focus on facelift, breast surgery, and body contouring. The meeting is open to plastic surgeons and facial plastic surgeons. This meeting will cover basic, intermediate, and advanced knowledge of each area. The meeting organizers are seasoned in providing world-class surgery education. There will be multiple panels to debate various techniques–presented by the Masters who developed these techniques. There will be many videos that demonstrate the Masters’ techniques, so a lack of depth in the English language will not be a disadvantage. to attendees. The meeting will be held in the Espinas Hotel, a state-of-the-art, five-star hotel in Tehran, and the Iranian hospitality is unmatched. Pre- and post-meeting tours will be available for attendees. Learning Objectives The Rhinoplasty session will review:
 • Principles of evaluation for rhinoplasty
 • Pertinent surgical anatomy
 • Dynamics of rhinoplasty
 • Patient selection
 • Common pitfalls and pearls for success
 • Primary and secondary rhinoplasty
 • Nuances of secondary rhinoplasty
 • Ways to minimize revision rhinoplasty
 • Correction of flaws resulting from previous surgeries
 • Over-projected nose
 • Under-projected nose
 • Nose with thicker skin
 • Long nose and short nose
 • Deviated nose
Various rhytidectomy topics will be presented by world experts with diverse techniques of facial rejuvenation. Panels will be presented to debate the merits, pros and cons of these techniques. The Rhytidectomy session will review: ·
 • Forehead rejuvenation
 • Blepharoplasty
 • Facial rhytidectomy
 • Neck contouring
 • Fat injections
 • Skin rejuvenation
The Breast Surgery session will review:
 • Breast augmentation with implants and fat injection
 • Breast reduction
 • Mastoplasty
The Body Contouring session will review: ·
 • Abdominoplasty
 • Thigh reduction
 • Gluteal augmentation with implants
 • Fat injection
TOPIC : DAY TIME START TIME ENDS LECTURER/ Moderator
Announcements and Opening Ceremonies Monday NOV 13 8:00 AM 8:15 AM
Session 1 : Basics of Primary Rhinoplasty Monday NOV 13 Moderator: B. Guyuron, MD
Contemporary Patient Evaluation for Rhinoplasty Monday NOV 13 8:15 AM 8:35 AM B. Guyuron, MD
Functional Anatomy and Airway Consideration Monday NOV 13 8:35 AM 8:50 AM A. Totonchi, MD
Dynamics of Rhinoplasty Monday NOV 13 8:50 AM 9:15 AM B. Guyuron, MD
Facial Analysis Panel Monday NOV 13 9:15 AM 10:00 AM Moderator: B. Guyuron, MD Panelists: N. Cerkis; A.Totonchi; V. Zholtikov, MD, H. Bateni, S. Loghmani, MD; F. Hafezi
Coffee/Tea Break 10:00 AM 10:20 AM
Session 2:  Refining the Dorsum Monday NOV 13 Moderator: N. Cerkes, MD
Keynote: Dorsum Management and Osteotomies Monday NOV 13 10:20 AM 10:50 AM N. Cerkes, MD
Piezo Rhinosculpture and Partial Osteotomies Monday NOV 13 10:50 AM 11:05 AM V. Zholtikov, MD
Closed Preservation Rhinoplasty Monday NOV 13 11:05 AM 11:30 AM D. Elyassnia, MD
Structural or Preservation Rhinoplasty?That’s the question Monday NOV 13 11:30 AM 11:45 AM M. Rasti, MD
Dorsal Panel Monday NOV 13 1145:05 PM 12:00 PM Moderator: N. Cerkes, MD Panelists: N. Cerkes, MD; F. Hafezi; M. Rasti, MD; V. Zholtikov, MD; A. Manafi, MD
Lunch Break, Exhibits Monday NOV 13 12:00 PM 1:00 PM
Session 3: Monday NOV 13 Moderator: V. Zholtikov, MD
Keynote. Structural Preservation Rhinoplasty: A hybrid approach Monday NOV 13 1:00 PM 1:30 PM D. Toriumi, MD
Dorsal Modification Monday NOV 13 1:30 PM 1:50 PM V. Zholtikov, MD
Nasal Osteotomies Monday NOV 13 1:50 PM 2:10 PM A.Totonchi, MD
Cartilage Preservation Techniques Monday NOV 13 2:10 PM 2:30 PM R. Cobo, MD
Adjusting Tip Projection and Position Monday NOV 13 2:30 PM 2:50 PM N. Cerkes, MD
Preservation Principles in Nasal Tip Surgery Monday NOV 13 2:50 PM 3:10 PM D. Elyassnia, MD
Q & A, Panel Discussion Monday NOV 13 3:10 PM 3:30 PM Moderator: V. Zholtikov, MD Panelists: N. Cerkes, MD; V. Zholtikov, MD; A.K. Hormozi, MD, A. Manafi, MD
Coffee/ Tea Break: Exhibit 3:30 PM 3:50 PM
Session 4: Tip Surgery, Fuctional Tchniques Monday NOV 13 Moderator: F. Hafezi, MD
Superiority of The Mobile septal Extension Graft in Tip Shaping Monday NOV 13 3:50 PM 4:10 PM R. Rohrich, MD
Tip Rhinoplasty Monday NOV 13 4:10 PM 4:20 PM A Totonchi, MD
Selection of Nasal Tip Support Techniques Monday NOV 13 4:20 PM 4:40 PM B. Guyuron, MD
Keynote : Airway Consideration, Septoplasty, Turbinectomy Monday NOV 13 4:40 PM 5:10 PM A Totonchi, MD
Panel Discussion Monday NOV 13 5:10 PM 5:30 PM Moderator: F. Hafezi MD Panelists: N. Cerkes, MD; B. Guyuron, MD; A. Totonchi, MD; R. Rohrich; V.  Zholtikov, MD
Master Class: Developing consistency and excellence in Rhinoplasty Monday NOV 13 5:30 PM 6:00 PM R. Rohrich, MD
Session 5: Special Consideration Tuesday NOV 14 Moderator: A. K. Hormozi, MD
Structural Grafting in Primary Rhinoplasty Tuesday NOV 14 8:00 AM 8:20 AM D.Toriumi, MD
The Deviated Nose Tuesday NOV 14 8:20 AM 8:40 AM B. Guyuron, MD
Oblique Split Rib Graft in Primary and Secondary Rhinoplasty Tuesday NOV 14 8:40 AM 8:55 AM S. Loghmani, MD
Alar base surgery – Nuances in planning and technique Tuesday NOV 14 8:55 AM 9:15 AM N. Cerkes, MD
Transition of the Alar Rim to the Nasal Tip Tuesday NOV 14 9:15 AM 9:40 AM A. Ghavami, MD
Q & A Tuesday NOV 14 9:40 AM 10:00 AM Panelists:N.Cerkes, MD; B. Guyuron, MD; S. Loghmani, MD; A. Manafi, MD 10:00-10:20 Coffee/ Tea Break; Exhibits
Coffee/ Tea Break; Exhibits Tuesday NOV 14 10:00 AM 10:20 AM
Session 6: Special Consideratioins Tuesday NOV 14 Moderator: V. Zholtikov, MD
Subdorsal cantilever graft for dorsal augmentation Tuesday NOV 14 10:20 AM 10:40 AM D. Toriumi, MD
Rhinoplasty for Ethnicities: Nuances Tuesday NOV 14 10:40 AM 11:00 AM A. Ghavami, MD
Do´s and Don´ts in Ethnic Rhinoplasty Tuesday NOV 14 11:00 AM 11:15 AM R.Cobo, MD
Treatment of Alar deformities Tuesday NOV 14 11:15 AM 11:30 AM V. Zholtikov, MD
Surgical and NonSurgical Management of the Thick Skin Patient Tuesday NOV 14 11:30 AM 11:50 AM R.Cobo, MD
Rhinoplasty and Fat Grafting Combination to Enhance Results Tuesday NOV 14 11:50 AM 12:05 PM K. Khoobehi, MD
Q&A Tuesday NOV 14 12:05 PM 12:15 PM
Lunch Break, Exhibits Tuesday NOV 14 12:15 PM 1:15 PM
Session 7: Secondary Rhinoplasty Tuesday NOV 14 Moderator: B. Nikoumaram, MD
Secondary Rhinoplasty Tuesday NOV 14 1:15 PM 1:50 PM A.Totonchi, MD
Structural Secondary Rhinoplasty Tuesday NOV 14 1:50 PM 2:10 PM N. Cerkes, MD
Preventing, and Managing the Failed Rhinoplasty Tuesday NOV 14 2:10 PM 2:30 PM R. Rohrich, MD
Structural grafting in Secondary Rhinoplasty Tuesday NOV 14 2:30 PM 2:50 PM D. Toriumi, MD
Aesthetic and Composite Dorsal Augmentation Tuesday NOV 14 2:50 PM 3:05 PM V. Zholtikov, MD
How to Manage Vertical Alar Mismatch Tuesday NOV 14 3:05 PM 3:15 PM R. Rostami, MD
Hematoma Prevension Skin Contouring Sutures Tuesday NOV 14 3:15 PM 3:25 PM V. Zholtikov, MD
Management of Ala and Lower Lateral Cartilages Tuesday NOV 14 3:25 PM 3:40 PM H. Bateni, MD
Tips for better Tip Definition Tuesday NOV 14 3:40 PM 3:55 PM M.Ghazisaeidi, MD
Coffee/ Tea Break, Exhibits  Tuesday NOV 14 3:55 PM 4:10 PM
Session 8: Ancillary Techniques Moderator: M. Ghazisaeidi, MD
Keynote: Lessons from 43 years of Rhinoplasty Tuesday NOV 14 4:10 PM 4:50 PM B.Guyuron, MD
Master Class: Comprehensive Rhinoplsasty Video, From A-Z Tuesday NOV 14 4:50 PM 5:50 PM B.Guyuron, MD
Closing Remarks Tuesday NOV 14 5:50 PM
Session 9: Forehead Rejuvenation wednesday NOV 15 Moderator: B. Guyuron, MD
How Orbital volume Influences Eyebrow Position wednesday NOV 15 8:00 AM 8:15 AM T. Marten, MD
Endoscopic Forhead lift wednesday NOV 15 8:15 AM 8:35 AM A.Totonchi,MD
Individualized Forehead Rejuventation wednesday NOV 15 8:35 AM 9:05 AM B.Guyuron, MD
Individulized Periorbital Rejuvenation wednesday NOV 15 9:05 AM 9:20 AM B.Guyuron, MD
Lateral Browlift and Upper Blepharoplasty: An Effective Office Based Surgery to Address Upper Lid Aging wednesday NOV 15 9:20 AM 9:40 AM K. Movassaghi, MD
Q & A wednesday NOV 15 9:40 AM 9:50 AM Panelists: M. Asaadi, MD; K. Movassaghi, MD; A. Kalaaji, MD; T. Marten, MD
Coffee/Tea Break; Exhibits 9:50 AM 10:10 AM
Session 10: Eyelid Reuvenation wednesday NOV 15 Moderator: Babak Nikoumaram, MD
Peri-orbital Fat Grafting – A New Paradigm for Rejuvenation of the Eyelids wednesday NOV 15 10:10 AM 10:30 AM T. Marten, MD
Periorbital Fat Grafting. A Challenging Area: Avoiding Complications and Getting Favorable Results wednesday NOV 15 10:30 AM 10:50 AM A.Kalaaji, MD
Surgical Treatment of Malar Mounds and Festoons, Novel Findings wednesday NOV 15 10:50 AM 11:10 AM M. Asaadi, MD
Chin Augmentation With Fat Grafting. Is There Still a Need for Chin Implant? wednesday NOV 15 11:30 AM 11:45 AM A. Kalaaji, MD
Q & A wednesday NOV 15 11:45 AM 12:00 PM Panelists: M. Asaadi, MD; H. Bateni, MD; B; Guyuron, MD;  A. Kalaaji, K. Khoobehi; MD; T. Marten, MD; A. Totonchi, MD; K. Movassaghi, MD
Lunch Break; Exhibits wednesday NOV 15 12:00 PM 1:00 PM
Session 11: Facelift Moderator:A. Kalaaji, MD
Contemporary Facelift – Milestones in Evolution and Improvement of Technique wednesday NOV 15 1:00 PM 1:30 PM T. Marten, MD
Midface Lift Myths wednesday NOV 15 1:30 PM 1:45 PM M. Asaadi, MD
Local Anesthesia Lower Face Lift and Fat Grafting: Indications and Limitations wednesday NOV 15 1:45 PM 2:05 PM K. Khoobehi, MD
Understanding Vectorial Deep Plane Lifting wednesday NOV 15 2:05 PM 2:25 PM B. Talei, MD
Comprehensive Facial Rejuvenation: U-sMASecotomy Lift (USL) For a Level 3 Facelift wednesday NOV 15 2:25 PM 2:45 PM K. Movassaghi, MD
Algorithm for the Deep Plane Lip Lift wednesday NOV 15 2:45 PM 3:05 PM B. Talei, MD
Q & A wednesday NOV 15 3:05 PM 3:30 PM Panelists: M.Asaadi, MD;  K. Khoobehi, MD, T. Marten, MD, B. Talei, MD
Coffee/Tea Break; Exhibits wednesday NOV 15 3:30 PM 3:40 PM
Session 12: Neck and Ancillary Procedures wednesday NOV 15 Moderator: A. Kalaaji, MD
Deep Neck lift: Defining Anatomical Problems and Applying Logical Solutions wednesday NOV 15 3:40 PM 4:00 PM T. Marten, MD
Manipulation of Salivary Glands using the Mastoid Crevasse wednesday NOV 15 4:00 PM 4:15 PM B.Talei, MD
New Frontiers in Fat Grafting wednesday NOV 15 4:15 PM 4:30 PM A. Kalaaji, MD
My Alogorithm for the Neck Contouring wednesday NOV 15 4:30 PM 4:50 PM B. Guyuron, MD
Q&A wednesday NOV 15 4:50 PM 5:15 PM Panelists:B. Guyuron, MD, A. Kalaaji, MD
Thursday NOV 16 Moderator: A. Totonchi, MD
Keynote: Mastering Buttock Implants: Dual Plane Pocket Design and Sciatic Release Thursday NOV 16 8:00 AM 8:30 AM A. Aslani, MD
Session 13: Breast Augmentation Thursday NOV 16 Moderator: A. Totonchi, MD
Breast Implant Removal and Simultaneous Conversion of Implant with Fat And Hybrid (Composite) Implant-Fat Breast Augmentation/Revision Management Thursday NOV 16 8:30 AM 8:50 AM A.Kalaaji, MD
The State of the “Art” in Breast Augmentation Thursday NOV 16 8:50 AM 9:10 AM K. Movassaghi, MD
Managementof the Double Bubble Deformity Thursday NOV 16 9:10 AM 9:30 AM D.Hammond, MD
Management of Capsular Contracture Thursday NOV 16 9:30 AM 9:50 AM D.Hammond, MD
Fat Grafting to Replace Failed Breast Implants Thursday NOV 16 9:50 AM 10:.0 AM K. Khoobehi MD
Coffe Break/Exihibit Thursday NOV 16 10:00 AM 10:30 AM
Session 14: Mastopexy/Reduction Thursday NOV 16 Moderator Amin Kalaaji, MD
Flash Recovery Breast Augmentation Improving Aesthetics, and Recovery Thursday NOV 16 10:30 AM 10:50 AM A. Ghavami, MD
My Algorithm for Augmentation Mastopexy Thursday NOV 16 10:50 AM 11:10 AM D. Hammond, MD
Polydioxamone Mesh for Lower Pole Reinforcement in Breast Reduction and Mastopexy Thursday NOV 16 11:10 AM 11:30 AM K. Movassaghi, MD
Fat Grafting to Enhance Results of the Breast Implants Thursday NOV 16 11:30 AM 11:50 PM K. Khoobehi, MD
Lunch Break; Exhibits Thursday NOV 16 11:50 PM 12:50 PM
Session 15: Body Contouring Thursday NOV 16 Moderator: H. Fathi, MD
SCurve: Safe and Natural Gluteal Augmentation Thursday NOV 16 12:50 PM 1:10 PM A Ghavami, MD
Mommy Makeover and Other Combined Aesthetic Procedures Thursday NOV 16 1:10 PM 1:30 PM A. Kalaaji, MD
Safety and Efficacy of Third Generation Ultrasound Liposuction (VASER) Thursday NOV 16 1:30 PM 1:50 PM M. Asaadi, MD
Abdominoplasty, 360 degree liposculpture and BBL step-by-step Thursday NOV 16 1:50 PM 2:10 PM A. Aslani, MD
Fast recovery, minimum risk and maximum outcome- how to “turbo” your daycase practice Thursday NOV 16 2:10 PM 2:30 PM A. Aslani, MD
Vaser-Lipo in association with Ultrasound-guided rectus abdominis fat grafting (UGRAFT) Thursday NOV 16 2:30 PM 2:50 PM H. Fathi, MD
Discussion, Q & A Thursday NOV 16 2:50 PM 3:10 PM Panelists: M. Asaadi, MD; A. Aslani, MD, F. Fathi, MD, A. Ghavami, MD;
Coffee/Tea Break; Exhibit Thursday NOV 16 3:10 PM 3:30 PM
Session 16: Body Contouring Thursday NOV 16 Moderator: Mokhtar Asadi, MD
Body Contouring, Fat Grafting, and Liposuction, Patient Selection, Assessment, and Consent. Thursday NOV 16 3:30 PM 3:50 PM A. Kalaaji, MD
The eternal strive for perfection in waist surgery-my best amendments over the last years Thursday NOV 16 3:50 PM 4:10 PM  A Aslani, MD
Preventing disaster in Body Contouring-keep yourself and your patients out of trouble Thursday NOV 16 4:10 PM 4:30 PM A Aslani, MD
Patient Satisfaction Management in a Cross-Border Practice- How to Keep Your Stakes High Thursday NOV 16 4:30 PM 4:50 PM A. Aslani, MD
Discussion, Q & A Thursday NOV 16 4:50 PM 5:10 PM Panelists:H. Bateni, MD; M. Asaadi, MD, A. Aslani, MD, A. Totonchi, MD

Executive committee

dr alireza saberi

Dr. Alireza Saberi

plastic surgeon
General secretary of the Iranian Society of Plastic and Aesthetic Surgeons
Member of the International Society of Plastic and Aesthetic Surgeons(ISAPS)
Member of The American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS)
Tehran, IRAN

dr kalantar hormozi

Dr. Abdoljalil Kalantar Hormozi

Plastic Surgeon
Professor of plastic surgery SBMU ,
Chairman of plastic & craniofacial department ,
Director of National Board Examinations for Plastic Surgery,
Member of board directory ,Iranian Society of Plastic and Aesthetic Surgeons ,
Member of the International Society of Plastic and Aesthetic Surgeons(ISAPS)
Tehran, IRAN

dr nejat hosseini

Dr. Nejat Hosseini

Plastic Surgeon
Professor of plastic surgery Zanjan UMS
Vice President of the Iranian Society of Plastic and Aesthetic Surgeons
Member of the International Society of Plastic and Aesthetic Surgeons (ISAPS)
Member of The American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS
Tehran, IRAN

Ghazisaeidi, Mohammadreza

Dr. Mohammadreza Ghazisaeidi

Plastic Surgeon
Specialist in Aesthetic Plastic Surgery and Fellowship from Yale USA
Member of the International Society of Plastic and Aesthetic Surgeons
Tehran, Iran

dr sajad mohammadi

Dr. Sajad Mohammadi

plastic surgeon
Member Iranian Society of Plastic and Aesthetic Surgeons
Member of the International Society of Plastic and Aesthetic Surgeons(ISAPS)
Tehran, IRAN

drnioumaram

Dr. Babak Nikoumaram

Plastic Surgeon
Assistant Professor of IAUTMU
President of the Iranian Society of Plastic and Aesthetic Surgeons
National Secretary of ISAPS for Iran
Member of The American Society for Aesthetic Plastic Surgery (ASAPS)

dr keshavarzi

Dr. Mohammad Keshavarzi

Lawyer

sara mirasadollah

Sara Mirasadollah

Executive Staff

Habibollah Ahmadi

Habibollah Ahmadi

Financial Staff

Registration (In-Person)

Early Bird Rate before 13 October

 1. ISAPS members $450
 2. Non ISAPS member $550
 3. Resident/ $300

13 October- 10 November

 1. ISAPS members $500
 2. Non ISAPS member $600
 3. Resident/ $350

After 10 November :

 1. ISAPS members $550
 2. Non ISAPS member $650
 3. Resident/ $400

Note :

 1. only members of ISAPS
 2. only for plastic surgeon & otorhinolaryngologist
 3. residents of plastic surgery & otorhinolaryngology only with recommendations letter from head of residency department

Registration (Virtual)

Early Bird Rate before 13 October

 1. ISAPS members $250
 2. Non ISAPS member $350
 3. Resident/ $150


13 October- 10 November

 1. ISAPS members $300
 2. Non ISAPS member $400
 3. Resident/ $200


After 10 November :

 1. ISAPS members $350
 2. Non ISAPS member $450
 3. Resident/ $250


Note :

 1. only active members of ISAPS
 2. only for plastic surgeon & otorhinolaryngologist
 3. residents of plastic surgery & otorhinolaryngology only with recommendations letter from head of residency department

Venue & Hotels

Espinas Palace Hotel

Book your Room Via : https://espinaspalace.iibooking.com

 

Use the following code to get discount: 2291705083

Parsian Esteghlal International Hotel

Book your Room Via :

 

Use the following code to get discount: 2291705083

Parsian Evin Hotel

Book your Room Via :

 

Use the following code to get discount: 2291705083

About Tehran

تهران به عنوان پایتخت ایران، یکی از زیباترین شهرهای ایران است و معمولاً اولین ایستگاه گردشگرانی است که در حال گشت و گذار در این کشور هستند. همچنین تهران بزرگ ترین شهر ایران است که قطب فرهنگی، اقتصادی و سیاسی منطقه به شمار می آید. همچنین نشان می دهد که قطب تولید محصولات سنگین در ایران از جمله صنایع الکترونیک و مواد شیمیایی می باشد. بخش فرهنگی مکان های شناخته شده بی شماری دارد که توجه بسیاری از بازدیدکنندگان را به خود جلب می کند. کارهای شگفت انگیز زیادی در تهران وجود دارد که نشان می دهد ایران ارزش سفر کردن دارد.
تهران مکان‌های تاریخی بسیاری از جمله مجموعه‌های کاخ گلستان، سعدآباد و نیاوران را در خود جای داده است، مکانی که دو سلسله آخر دولت شاهنشاهی ایران در آن ساکن بودند. از بناهای دیدنی تهران می توان به برج آزادی، برج میلاد به عنوان ششمین برج بلند جهان، که در سال 2007 تکمیل شد، و پل طبیعت که در سال 2014 تکمیل شد، اشاره کرد.

حامیان و غرفه داران

General Info

Contact

WhatsApp : +989358563976
Email Address : P.surgeons@yahoo.com